Än en gång ser vi hur unionens utveckling går åt fel håll, dvs överstatlighetens. Förvisso har EU stolta deklarationer om subsidaritet – alltså en princip om att beslut ska tas närmast ett politiskt problems kärna. Men idag läser jag i SvD om svenska kommunalpolitikers oro över planer från EU om att genom reglera tillskapa en ökande mängd parker och grönytor i tätorterna.

Min undran – och ilska – rör vad Bryssel har med den saken att göra? Om folk och politiker i Mora vill ha fler centralt belägna lägenheter byggda måste naturligtvis beslut härom tas i Dalarna, utan hänsyn till regler från byråkrater i Bryssel.

EU har förvandlats från en nyttig maskin för frihandel till en hydra, som vill regera och reglera Europa under Frankrikes och Tysklands taktpinnar. Federalismen är en fel och farlig väg ifall den begränsar lokal demokrati och marknadernas frihet. Och att denna utveckling till råga på allt sker genom union som är djupt splittrad.

Man åstadkommer inte enighet genom diktat! Följden blir bara desperation samt ytterligare splittring och ännu fler överstatliga regler.

Torsten Sandström

Please follow and like us: