Orsak och verkan är ett stort vetenskapligt problem. Och ett viktigt sådant. Frågan rör: är händelsen X orsak till skeendet Y? Vid en politisk diskussion är relationen mellan X och Y givetvis central. Då gäller det ofta frågan om politikerna eliminerar X , som man vill, så måste även problemet Y försvinna.

Min text idag bygger på att DN – en till upplagan stor morgontidning – blandar bort korten då man påstår att X inte orsakar Y samt att frånvaron av problemet X medför en lyckligare Y-framtid. Mina exempel baseras på texter i DN den 25 respektive den 26/9 (2023).

Den 25/9 resonerar Alex Schulman om invandringens orsaker till dagens omfattande dödliga våld. Han säger rakt ut att det är osant att se invandringen (X) som orsak till det våld (Y) som trasar sönder Sverige. Hans bevisföring är ovetenskaplig och superflummig. Förvisso har Schulman rätt i att enbart ett fåtal invandrare begår brott. Men han har ändå självklart fel. Ty om man tänker bort invandringen så hade brottsvågen med största sannolikhet uteblivit, åtminstone i den flödande form vi ser idag.

Mitt andra exempel är en ledare i DN den 26/9. Nu förklarar tidningen det varmare klimatet (X) som orsak till raskatastrofen på E6:an häromveckan (Y). Min naturliga fråga blir: om inte ett varmare klimat nu varit på plats – hade i så fall raset uteblivit? Förvisso har jordskred en koppling till lager av vattenbemängd lerjord som sätts i rörelse nedför sluttningar. På så vis skulle skyfall (regn) kunna knytas till ras. Men jordskred har inträffat i alla tider, även utan stora regn. De inträffar helt enkelt under särskilda geologiska förhållanden, dvs på platser som är olämpliga att bebygga på grund lager av lera i naturlig rörelse. Sådana platser finns enbart på speciella ställen i naturen, och de är riskfulla även vid smärre vädervariationer.

Man kan begära att kvalitetsjournalistik ska baseras på rimliga orsaksresonemang av det slag jag nu sysslar med. Att DN ändå publicerar texter med svag vetenskaplig underbyggnad är därför anmärkningsvärt. En mycket viktig fråga är varför det sker? Svaret tycks enkelt. Det rör sig om politik. Tidningen driver genom en förvriden orsaksanalys tydlig politisk propaganda. Någon invänder kanske att redaktionen inte vill detta, man förstår bara inte bättre. Det må så vara – dagens journalistik tyngs knappast av kvalitet – men ändå sysslar DN med desinformation, som hade kunnat undvikas om orsaksproblematiken begrundats ordentligt.

Att man inte tänker efter har alltså uppenbara politiska skäl. DN vill inte kritisera den storskaliga invandring som skett under senare decennier. Dessutom önskar man till nästan varje pris stämma in i kampanjen för CO2 som enda orsak till klimatets skadliga uppvärmning. Jag tycker man sakligt ska diskutera såväl invandring som klimat, men inte ständigt dölja brottslighetens bakgrund eller sprida sprida klimatskräck genom långsökta argument.

Jag har tidigare kritiserat DN:s stora reklamkampanj som går ut på att man påstår sig vara ett svenskt organ för ”upplysning”. Mina två exempel visar däremot på en publicering som vilar på falsk – eller åtminstone starkt vinklad – bevisföring. På så vis framstår DN som en blaska.

Torsten Sandström

Please follow and like us: