jag tycker att det är helt Ok att tala om att X är våldsbenägen. Men vänsterns journalister har förstås läst sig fulla av den kommunistiska sociologen Bourdieu´s läror. Han vidareutvecklar Karl Marx´teorier genom att skriva om flera olika samhälleliga kraftfält eller markörer förmakt – inte bara ekonomin. Tanken är i och för sig god. Likväl talar Bourdieu om flera typer av ”kapital”. Marx tog fasta på den ekonomiska maktfaktorn – kapitalägarens. Bourdieu framhäver tyvärr något som han kallar symbolisk kapital, dvs socialt och kulturellt kapital. På vanlig svenska räcker det med att prata om förmågor av socialt och kulturellt slag. Men genom ordet kapital frammanas en bild av något samhälleligt dåligt.

Bourdieu´s efterföljare – bland annat många journalister – spär på med att även predika om våldskapital, sexuellt kapital osv. På så vis försöker man förknippa vissa samhällsfenomen med den makt som kapitalägare har. Man använder sig av en abstraktion i stället för att klargöra och precisera ett fenomen. Kapitalets ”ondska” (eller snarare negativa laddning enligt Marx) släpps på så vis lös på olika andra samhällsplan.

Ofta höra man att invandrarklanen X´ ledare besitter ett kraftigt ett rejält våldskapital. I stället för att tala om X´ vilja att använda kontakter, pengar, vapen och andra resurser för brottsliga syften förminskar man X brottslighet genom abstraktionen våldskapital. En klok journalist bör försöka klargöra vad X vill eller vad han gör. I stället så sprids dimmor ut via Bourdieus´s kapitalteori. Många journalister tycks vilja dölja X´ och andra klanledares våldsambitioner. Därför frikoppas X som person. Och på honom stämplas i stället abstraktionen kapital, som inte alls behöver betyda förmögenhet som ska växa genom anställning av lönearbetare. Det rör sig egentligen om att subjektet X ska döljas genom att talaren pratar om samhällsstrukturer.

Dagens text från min hand tar med andra ord sikte på ännu en metod som svenska journalister använder för att via sina åsikter vränga fakta så att verkligheten döljs. Det sker var dag av rapportörer som gärna vill se sig som den tredje statsmakten. Men som i själva verket leder allmänheten vilse.

Torsten Sandström

Please follow and like us: