Annonsen ovan från Nationalmuseum är ett typiskt exempel på en problematisk tendens inom svenska medier. Genom bilden och arrangemanget vill kvinnorörelser lyfta fram det egna könet. Sitt eget köns intressen. Givetvis har de full rätt till det i sammanhang som de själva privat har rätt att styra över – eller äger som man numera säger. Då blir givetvis könsaspekten också en enskild sak.

Det som är synnerligen problematiskt är när åsiktsförmedlingen sker på arenor som finansieras av det offentliga eller av medieföretag som officiellt kallar sig ”oberoende” i politiskt hänseende. Affischen ovan finansieras med skattemedel. Då bör man kunna lita på att framställningen är politiskt oberoende. Det innebär att det aktuella muséet måste välja att presentera konst och konstnärer som på objektiva grunder, dvs sakligt sett, är framstående och på så vis beundransvärda. Så är ju inte fallet beträffande Nationalmuséets val på bilden. Det har uteslutande skett pga kvinnligt kön. Att det inte är sakligt betingat syns direkt på den anskrämliga sagofigur som kvinnan ifråga knådar på. Vi ser ett förhärligande av en mossig nationell hjältefigur. Och i sin förtvivlade hets efter kvinnliga ikoner blir feministernas val förvridet. Till muséets fördel talar dock att man ändå rakt ut avslöjar grunden för sitt val, dvs att man avser att hylla kvinnor.

Då tidningar och radio/teve presentar diverse människor (nu kvinnor) eller objekt mörkas ofta att valet skett pga kön och politik. I så fall kan allmänheten förstås vilseledas, ty godtrogna människor utgår normalt från att presentatören haft goda objektiva skäl för att kvinnan X ställts i fokus. Med andra ord blir risken stor att publiken vilseleds. Och att feministerna lyckas i sin luriga uppsåt.

Någon invänder kanske att någon skada knappast uppkommer. Det håller jag absolut inte med om. Det rör sig enligt min mening ytterst om mediernas trovärdighet. Om X väljs av skäl som rör hennes kön så är risken stor att allmänheten blir grundlurad. Man bedras exv att tro att den kvinnliga fotbollsspelaren Y är en stor stjärna. Eller att författarinnan Z tillhör toppen i sin genre. Osv. Publiken leds med andra ord vilse och detta genom ett medvetet val av presentatören ifråga. Publiken tror att något viktigt under, medan det i själva verket just är propaganda. Vem kan i så fall lita på landets medier?

Kanske någon säger att min kritik rör sällsynta fall. Den som påstår något så dumt måste sakna kontakt med svenska medier. Inom medievärlden är kvinnliga journalister många och starka (liksom också på landets museer). Här finns med andra ord tusentals feminister som gärna pläderar för sitt eget kön i syfte att trycka dit män som de föraktar. Vilket de också gör var dag. På så vis blir risken synnerligen stor att objektiviteten hamnar i kläm och förtroendet för medierna kollapsar.

Följden blir med andra ord att medierna visar tecken på att vara propagandaorgan. Den som – liksom jag – gillar en öppen diskussion oroas kraftigt av alla tendenser till propaganda. Min ängslan är nu för tiden på topp avseende könspropaganda. Det är en i hög grad befogad ångest, ty propagandan planeras vid styrelsemöten av personer som inte ens förstår att det rör sig om tuff åsiktspåverkan, utan bara tror hon talar sanning…

Torsten Sandström

Please follow and like us: