De svenska klimataktivisternas stämning vid Nacka tingsrätt – genom rörelsen Aurora – rullar vidare mot ett av mig förmodat tvärstopp. Jag tror att min prognos håller om att domstolsvägen inte fungerar för den som vill åstadkomma klimatpolitiska åtgärder. Läs om detta i min tidigare blogg med anledning av juristprofeten Ebbesson förhoppning om att domstolstalan är en möjlighet för klimatrörelsen. /https://anti-pk-bloggen.se/2022/12/02/lagvatten-i-fraga-om-klimatjuridik/

Häromdagen har svenska staten – genom Justitiekanslern, JK – yttrat sig i tvisten. Orden är för mina öron skön musik. JK menar att Auroras talan ska avvisas. Enligt JK kan den inte prövas av en svensk domstol. Kärnpunkterna är främst två. Dels anses Auroras krav som politiska, man vill att Nacka tingsrätt ska besluta om miljöåtgärder utan stöd i svensk lag. Och sådana beslut kan inte en domstol fatta. Dels saknas i svensk rätt en (eller flera) regler som förpliktar staten att agera som Aurora vill. Staten är med andra ord inte förpliktad – och Aurora inte heller berättigad – att agera på det vis som påstås i käromålet. Aurora saknar alltså en rättslig grund för sin talan. JK menar därför att tvisten ska överlämnas direkt till Högsta domstolen för ett auktoritativt uttalande. Och på så vis kan morgonstjärnan Auroras svaga ljus komma att släckas. Här är länken till JK:s intrikata argumentering.

https://www.jk.se/media/ia3cr3lc/svaromaal-aurora.pdf

Det ska bli intressant att se hur tingsrätten agerar med anledning av JK:s yttrande. Hursomhelst menar jag att det finns en tydlig prognos för att Auroras stämning inte kommer att vinna framgång redan av de procedurskäl (avvisning) som JK för fram. Märk dock att den norska motsvarigheten till HD prövat en liknande tvist i sak, men inte kunna finna någon rättslig grund för bifall, Rt 2020:34. Domstolen ogillade med andra ord klimataktivisternas talan på goda grunder. Lagstöd saknades.

Det står givetvis aktivister fritt att försöka föra talan vid domstol. Men som JK framhåller finns det tydlig praxis som slår fast att svenska domstolar inte ska vara arenor för dem som vill syssla med politisk lekstuga. Land ska med lag byggas och inte via politiska processer.

För svenska medier kommer därför processen i Nacka sannolikt att bli en stor besvikelse. Detta beror på att medierna inte insett att klimatskräckens förmedlare – dvs FN och IPCC – delvis baserar sina krav på politisk grund samt att västerlandets rättssystem däremot endast ger domstolarna makt att besluta om rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen tydligt postulerat och preciserat. En domstol är som sagt inte en politisk lekstuga. Lyckligtvis.

Det kan förvisso finnas unga jurister som vill leka tillsammans med Greta T:s kompisar i Aurora. Men en prövning i flera instanser talar ändå för att min prognos håller.

Torsten Sandström