Just nu bråkas det om regeringens besked att kommande energibidrag ska sekretessbeläggas. Det reser frågan om offentliga utbetalningar ska hållas hemliga över huvud taget.

Jag förstår att sjukdomar och hälsa är frågor som rör den enskildes personliga integritet. Säkert finns det även en del andra känsliga skäl, såsom exv olika former av vårdbidrag som utbetalats samt mistankar om brott som ännu inte medfört prövning. Här rör det sig om kroppsligt och själsligt känsliga uppgifter om en viss person som kan ha varit hur skötsam som helst. Allmänheten har heller ingen anledning att snoka i uppgifter av detta slag.

Som vän av en välfärdsstat är jag för sociala stöd i pekuniär form. Men då mina skattepengar används menar jag att huvudregeln måste vara öppenhet och att ribban för sekretessbeläggande därför måste placeras synnerligen högt. När det gäller elbidrag till husägare, företagare och andra privata subjekt finns det enligt min mening inte ett uns av skyddsbehov. Att bidraget formas efter förbrukningen storlek är inte ett tillräckligt skäl för sekretess. Stora boendeytor – och företags energibehov – syns ju redan från gatan, så att omfånget av bidrag kan uppskattas. Offentliggörandet av bidragsbeloppen i pengar skadar därför ingen. Öppenheten främjar enbart en rimlig kontroll av att allt gått rätt till och hur bidragen fördelas socialt inom landet.

En viktig del av det svenska samhällets problem är enligt min åsikt en synnerligen överdriven sekretesslagstiftning. Ansvaret för detta har förstås främst nuvarande L-partiet, som ständigt jagar myggor och sväljer kameler. Vi ser problemen inom flera samhällssfärer. Brott döljs genom att myndigheter inte tillåts kommunicera med varandra om penningutbetalningar. Och myndigheter kan i många sammanhang inte ge raka och snabba besked till privatpersoner på grund av att ”det råder tystnadsplikt om saken” som det brukar heta. Ansvarstagande från offentliga tjänstemän undviks på så vis i många fall.

Därför måste sekretesskälen som finns i lag bantas kraftigt! Min åsikt är att den som i pengafrågor tar emot något från det offentliga – frånsett utlägg för vård od – måste tåla att penningbeloppet blir offentligt. Den mottagare som vill vara hemlig kan enkelt meddela att han/hon inte önskar ta emot slantarna.

Torsten Sandström

Please follow and like us: