Arbetsmarknadskonflikten mellan Metall och Tesla eskalerar.

Post Nords personal blockerar post till Tesla, varför nya registreringskyltar inte kan vidarebefordras till Teslaförsäljare. Skyltarna tillverkas nämligen av ett privat företag som har avtal med Transportstyrelsen om att nya skyltar ska sändas per post.

Ett sådant avtal kan ju enkelt förändras på begäran av uppdragsgivaren, dvs Transportstyrelsen, så att myndigheten ställer sig neutral till konflikten, vilket den svenska staten måste göra. För att ge Teslapersonal rätt att hämta sina nya skyltar hos tillverkningsföretaget bör myndigheten snarast uppmana sin leverantör att agera så att skyltar utlämnas till Tesla.

Transportstyrelsen ska alltså förhålla sig neutral i den fackliga kampen mot Tesla. Men myndigheten har till uppgift att tillhandahålla registreringsskyltar till nysålda bilar. Att Transportstyrelsens vägrar personlig leverans till Tesla, som utsatts för en närmast olaglig stridsåtgärd genom Postnord, är ett rättsligt övertramp. Styrelsens vägrar att visa neutralitet, dvs att behandla alla laglydiga på samma vis. Dessutom vägrar myndigheten att ge rimlig service åt Tesla-företagen (som betalar skatt till staten!). Krav på att hjälp måste ges regleras i Förvaltningslagen:

6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Postnord är skyldigt att dela ut post enligt Post- och telestyrelsens regelsystem. Lagligheten hos stridsåtgärderna vid Postnord kan ifrågasättas. Transportstyrelsens försvar att distribution enligt avtal med skyltföretaget ska ske per post är bara ett svepskäl från en myndighet som hukar för de svenska fackföreningarnas megavälde. Myndigheten värnar helt enkelt S-partiets så kallade svenska modell, som i detta fall inte är tvingande svensk rätt. En myndighet ska stå utanför konflikter mellan privata subjekt. Det är dessutom synnerligen enkelt för Transportstyrelsens att be skyltföretaget lämna ut skyltar till Tesla utan Postnords medverkan.

Vi ser alltså hur sossarnas arbetslagstiftning, dvs MBL, återigen missbrukas för att främja den svenska modell som Metall och LO nu topprider. Små Teslaversktäder ska tvingas till underkastelse, trots att de erbjuder goda anställningsvillkor. Detta för att LO och Metalls makt över hela den svenska arbetsmarknaden ska upprätthållas. Sverige har blivit ett välde för fackföreningar, inte en rättsstat! Det är beklämmande att se hur stat och politiker inte förmår att iaktta den neutralitet som man enligt svensk rätt måste göra.

Enskilda svenska Tesla-företag skadas således genom Transportstyrelsens åtgärd. Märk att det i Skadeståndslagen finns regler om plikt för myndighet att ersätta skador genom rättstridig myndighetsutövning. Regeringen bör omgående – via myndighetens styrelse – inskrida till skydd för de Tesla företag som skadas genom Transportstyrelsens passivitet.

Torsten Sandström

PS! Jag läser idag i Dagens industri att Tesla bestämt sig för att stämma svenska staten. Det finns flera skäl till detta, som framgår av min blogg. Tilläggas bör att beställaren av skyltar, Tesla, som betalt dem måste sägas äga den vara man beställt och betalat. DS!

Please follow and like us: