Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Lyssna på Lennart Bengtsson och inte på Erika Bjerström!

Uncategorised Posted on fre, november 04, 2022 15:28:55

Det är faktiskt något häpnadsväckande som sker. En stor del av västerlandets politiker och medier ägnar sig åt propaganda avseende en klimatkris som är mycket dåligt underbyggd med fakta. Varje dag skräckreportage i press, radio och teve.

Särskilt allvarlig är den mediala kören om civilisationens undergång. Man hade väntat sig att världens mest kompetenta skulle diskutera med varandra inför offentligheten – i ljuset från kameror och med mikrofonerna på – för att noga tillåtas mejsla fram fakta för och mot en förestående kris. Men så är det inte. Bara en åsikt framförs: alarmism!

Till och med en skolflicka som Greta T upphöjs till sanningsvittne. Och en vänsteraktivist, Erika Bjerström, utan känd utbildning över huvud taget i det komplexa ämnet, framför med darr på rösten nästan varje dag den nya klimatreligionen. Pressens och SR:s så kallade ”vetenskapssredaktörer” rabblar ständigt trossatser. Att det rör sig om bönehus är självklart. De ger inte minsta plats för motståndarens ord.

Därför lägger jag idag ut en bra text från Det goda samhället och Klimatupplysningen, två sociala plattformar som erbjuder bra motstånd mot den svenska enögdheten. Författare är professor Lennart Bengtsson, en av Sveriges mest internationellt kända meteorologer. Han kritik mot den nya krisreligionen är bitande. Läs och lär!

Torsten Sandström



Medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Uncategorised Posted on fre, november 04, 2022 10:30:51

Ännu en statlig myndigheter har sett dagens ljus. Nämligen ett institut för mänskliga rättigheter, som ska inrättas i Lund. Generaldirektör är Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, som nu får ett bredare arbetsfält. Är detta nödvändigt? Eller rentav ett försök att dölja brister vad gäller svenskarnas medborgerliga rättigheter?

Begreppet mänskliga rättigheter har sin bas i antika tankar rörande humanism. Idéerna blev en brygga till upplysningstidens kritik av det kungliga fåtalsväldet och dess konsekvenser i form av förtryck av vanliga människor på grund av kön, sexualitet religion och inte minst politiska rättigheter att yttra sig och delta i samhällets politiska beslut. På så vis växte i USA och Frankrike mot slutet av 1700-talet fram ett bälte av fundamentala frihetsregler eller med andra ord det man idag kalla mänskliga rättigheter (Human Rights). I England fanns redan vid slutet av 1600-talet ett embryo genom parlamentets Bill of Rights.

Det är viktigt att komma ihåg att reglerna inte skapade några rättigheter mellan enskilda individer, utan enbart enbart var en rätt för den enskilde att slippa statligt förtryck. Detta är också grunden för regleringen av Human Rights än idag. Såväl folkrättsliga regler som nationell lagstiftning om Human Rights har enbart en inriktning mot statliga övergrepp och inte enskildas inbördes försyndelser. Detsamma gäller de medmänskliga fri- och rättigheter som exv räkna upp i den svenska grundlagen (Regeringsformen). På så vis kan man säga att tanken om mänskliga rättigheter blivit en del av ett större paket av rättigheter för nationens medborgare. Som medborgare i landet har du som bekant rader av rättigheter och även skyldigheter, avseende exv politiskt deltagande, barnuppfostran, skolgång, anställningsskydd (LAS), besittningsskydd till bostad osv. Det finns med andra ord normalt en skillnad mellan mänskliga och medborgerliga rättigheter. En skillnad som okunniga politiker struntar i.

Utan tvekan har de medborgerliga rättigheterna av högst rang. De är ju normalt tydligt utmejslade i svensk lagstiftning. Dessutom har de inte sällan verkan mellan enskilda individer, något som exv reglerna i föräldrabalken och LAS tydligt visar. Blocket av mänskliga rättigheter, som hämtats från folkrättsliga konventioner, är däremot svepande och i allmänhet svårtolkade. Detta gäller även ifall Human Rights upphöjs till lagstiftning!

Det sist sagda visar på att Human Rights ofta har blivit politiska slagträn. Även om Human Rights är fullmatade i vårt land – men som sagt oklara använder organisationer som tex FN normerna för att flytta fram sina politiska maktpositioner. I Malmö pågår exv ett samarbete mellan S-kommunen och FN om att utveckla flummiga regler om Human Rights om rätt till tak över huvudet till ett slags bostadspolitiskt program. Att FN har sådana ambitioner i uländers fattigstäder är en sak. Men genom missbruk av idén om mänskliga rättigheter vill politiker i Malmö och FN alltså ge sken av att den enskilde har en juridisk rätt till bostad i Sverige. Någon sådan rätt existerar inte. Och först när tillgången på bostäder blivit god – genom politiska och ekonomiska beslut – kan tanken om en medborgerlig rättighet förverkligas. Bostadsbristen är som sagt skriande, inte minst i Malmö. Därför blir tal om mänskliga rättigheter till boende en rent politiskt propaganda, utan verklighetsanknytning. Alltså ett närmast religiöst önsketänkande eller ett politiskt skådespel.

Signifiikativt för bilden av religiös tro är en kvinnlig forskare från Malmö som i SR P1 deltar i ett samtal om barns rätt i en mycket specifik situation, varvid hon svarar reportern: ”tycker inte du att det är en mänsklig rättighet”. Human Rights förvandlas genom hennes ord till ren privat moral eller politisk dröm.

Saken är nästan likadan vad gäller den sk Barnkonventionen, som numer upphöjts till svensk lag. Statens domstolar och andra myndigheter kan alltså tvingas att ta ställning till om en förälders rättighet (enligt Föräldrabalken) visavi sitt barn är förenlig med Barnkonventionen såsom svensk lag. Då konventionen (även i lagtexten) är proppfull med oklara och svepande regler blir det sannerligen en svår – närmast omöjlig – uppgift. En effektivare lösning vore tydigare regler i svensk familje- och socialrätt. Men från vänsterliberal sida vill man inte lägga krut på sådant arbetskrävande finlir. Därför blir följden att rättssäkerheten hotas genom omöjliga och krångliga tolkningar av Barnkonventionen i svensk lag. Det är inte bra, enligt min mening. Politiken tillåts nämligen ta över traditionell rättstillämpning.

Av denna anledning är jag kritisk till den nya statliga myndigheten i Lund som Institutet för mänskliga rättigheter är. Jag tror inte vi kommer att få se pregnanta lagförslag från myndighetens sida. Det är ju riksdagens bord. Däremot mängder av pekpinnar av den stil som Malmö kommun och FN planerar. Att myndighetens generaldirektör har sin bakgrund som Barnombudsman är illavarslande. Här har de politiska slagorden ekat under snart trettio års tid. Jag tror att vi tyvärr kommer att få se mer av detta. Alltså en nation som invaggas i religiös tro. Och ett land med ökande rättsosäkerhet.

Torsten Sandström